gebruikte katers / outside studs

 

IC Elkington's T-Rex

NFO n - April 24th, 2004 - pedigree

HCM / PKD negative (August 10th, 2006)

T-Rex

T-Rex is de vader van het eerste nestje in onze cattery. Hij is inmiddels gecastreerd.

T-Rex is the father of the first litter in our cattery. He lives as a neuter.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopey van Idalia

NFO n 09 - July 4th, 2006 - pedigree

Dopey van Idalia

 

Dopey is de vader van het tweede nestje in onze cattery. Hij leeft als castraat bij cattery Idalia.

Dopey is the father of the second litter in cattery van de Moeshoek. He lives as a neuter in cattery Idalia.

 

 

 

Bendis' Erik Arne

NFO e 09 22 - December 17th, 2008 - pedigree

Bendis' Erik Arne

 

Erik is de vader van ons vierde nestje. Hij woont bij cattery fan de Grutte Ferlieding.

Erik is the father of our fourth litter. He lives at cattery fan de Grutte Ferlieding.