Fancy van de Moeshoek

2019 02 16 IMG 3243 2019 02 16 IMG 3035 2018 12 24 IMGP7199 2017 08 04 0933
2017 07 22 0623 2017 07 22 0607 2017 01 15 135413 METADATA-START��gUUUUUUÞ­¾ï���2�����³v�ù���œUUUUUUUUÞ­¾ï�������UUUUUUUUÞ­¾ïUUUUUUUUÞ­¾ï��UU���UUUUUUUUÞ­¾ï��UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ï����UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ï�C�A�LUUUUUUCu�rUU0xDCC0UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ï�T�U�N�AUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ï®®®®F°�öù�ª)�YS�����������������������������������L�JÐ����������ú�����������������������������������������Q��r�À����������2��œ�����ª'UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ïKJKJª&��üú�Ú��ƒŠ��Œ†�ÚÜ����ƒ"�����³v����ù���ð��ê�äŠ����}×�þ„ÿþèM��/ÿÿ³W�¤žÿÿ¨ÿÿþ-ÿÿ.�ì¥�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�ˆ�ˆ�ˆ�"�"�"�"�"�"�"�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�"�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�	™’�	™’�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�	™’�	™’�	™’�	™’�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�	™’�	™’�	™’�	™’�	™’�	™’�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�	™’�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�	™’�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ������������� ë��ÿ÷�e�������������������������������������������������������������������������Ư��ÿú�—S�������������ãÔ��ÿð�À�ãÔ��ÿð�À�ãÔ��ÿð�À�ãÔ��ÿð�À�ãÔ��ÿð�}ä�����������������T�����������UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ï¯¯¯¯��›�%��‰�¯¯¯¯�������Ñ�0X�÷�1åv�Ñ�2L�¼�13Y�/8Ç�Ê�,/�Ê�,/���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������³v��ö�¯¯¯¯��c3�����c�
�r�@UUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ïUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ïUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ï������8UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ïUUUUMETADATA-END 2017 01 15 135305 âÞ­¾ï���2�����üŸ�C���öÞ­¾ï�������Þ­¾ïÞ­¾ï�����Þ­¾ï��UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Þ­¾ï���� 		 	     Þ­¾ï�C�A�L Cu�r 0xDCC0   											      Þ­¾ï�T�U�N�A#+,+-,+++.0.///02579:;@JNXbu‡¡¸Á¿ÀÄÆü´±¼¶Â¾¿Â»³·¹¸¸¸·¸½¿ÀÂÃÃÊËÉÆÆÌÞ­¾ï®®®®Fù�?C�ª)�nS�����™�™�ª��¡�¡ðÜ�™�����Ü:�5ì����������F�����������69==������������������¡���Y��^�¼�›��������2��ö�����ª'*+,-&#""$%%$(-(#! Þ­¾ïKJKJª&��üú�Ú��ƒŠ��Œ†�ÚÜ����ƒ"�����üŸ����C���L���éN����{©�2ÿþäŸ��/ÿÿ³à�¤[ÿÿ§Åÿÿþgÿÿù�í �ˆ�"�	™’�‘�‘�	™’�	™’�	™’�	™’�	™’�	™’�	™’�	™’�	™’�	™’�	™’�"�ˆ�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�‘�	™’�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�ˆ�	™’�	™’�"�ˆ�ˆ�"�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�	™’�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�	™’�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�	™’�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�	™’�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�	™’�	™’�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�	™’�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�	™’�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�	™’�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�j��ÿÿ�SÕ�úü��	�s{�������������������������������������������������������������������������Ⱥ���–ó�������������é’��ÿõ��éˆ��ÿõ�(�éˆ��ÿõ�(�éˆ��ÿõ�(�éˆ��ÿõ�{R�����������������R¢�������j����		Þ­¾ï¯¯¯¯��›�%��†��¯¯¯¯o�3 ò�Ø�k_�Î�ÜM,�9§b�Ùe�VÓ �›�®� (�â�l_P�"Ð�Ÿ�Ÿ�Ÿ�Ÿ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������üŸ��B�¯¯¯¯��aÞ�����d�y�q�?"! "%((*+.1Þ­¾ï0/,)9 GB;965444720/+.+''%  			 		   Þ­¾ï������þ+/*&&$$& Þ­¾ï
Fancy Pants, 16 weken oud Fancy Pants, 16 weken oud Fancy Pants, 16 weken oud Fancy Pants, 16 weken oud
Fancy Pants, Toby S en Graaf Roderick, 13 weken oud Fancy Pants 13 weken oud Fancy Pants en Toby S, 13 weken oud Fancy Pants, Graaf Roderick en Toby S, 13 weken oud
Fancy Pants 13 weken oud Fancy Pants en Cyril Holmes, 13 weken oud Fancy Pants en Cyril Holmes, 13 weken oud Fancy Pants en Cyril Holmes, 13 weken oud
Fancy Pants 13 weken oud Fancy Pants 12 weken oud 2016 10 16 Fancy 131 Fancy Pants 12 weken oud
Fancy Pants 12 weken oud Fancy Pants 12 weken oud Fancy Pants 11 weken oud Fancy Pants 11 weken oud
Mister Muffet en Fancy Pants 11 weken oud Fancy Pants 11 weken oud 11 weken oud Fancy Pants 11 weken oud
Muffin, Fancy en Cyril Fancy Pants 10 weken oud Fancy Pants 10 weken oud Cyril, Fancy, Roderick en Muffin
Cyril Holmes en Fancy Pants 10 weken oud Fancy Pants en Mister Muffet 10 weken oud Fancy Pants en Mister Muffet 10 weken oud Fancy Pants en Mister Muffet 9 weken oud
Fancy Pants 9 weken oud Fancy Pants 9 weken oud Fancy Pants 9 weken oud Fancy Pants 9 weken oud
Toby S en Cyril Holmes 8 weken oud Toby S en Cyril Holmes 8 weken oud Fancy Pants 8 weken oud Fancy Pants 8 weken oud
Fancy Pants 8 weken oud Fancy Pants (7 weken oud) Fancy Pants (7 weken oud) Fancy Pants (7 weken oud)
Fancy Pants (7 weken oud) Fancy Pants 6 weken oud Fancy Pants 6 weken oud Fancy Pants 6 weken oud
Fancy Pants 6 weken oud Fancy Pants 6 weken oud Fancy Pants en Mister Muffet 5 weken oud Fancy Pants en Mister Muffet 5 weken oud
2016 08 28 Fancy 302 Fancy Pants 4 weken oud (bijna 5) Fancy Pants 4 weken oud (bijna 5) Fancy Pants 4 weken oud (bijna 5)
Fancy Pants 4 weken oud (bijna 5) Fancy Pants en Mister Muffet 4 weken oud (bijna 5) Fancy Pants 3 weken oud Fancy Pants 3 weken oud
Fancy Pants 3 weken oud Fancy Pants 3 weken oud Fancy Pants 2 weken oud Fancy Pants 2 weken oud
Fancy Pants 2 weken oud Fancy Pants 2 weken oud Fancy Pants, 1 week oud Fancy Pants, 1 week oud
Fancy Pants, 2 dagen oud Fancy Pants, 2 dagen oud Fancy Pants, dag 1 Mama en kittens, dag 1